Všeobecné obchodní podmínky CashTan s.r.o.

I. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky CashTan Financial Services s.r.o. (dále jen „CashTan“), vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “VOP”) upravují základní podmínky, za jakých CashTan poskytuje svým klientům služby v provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou a provádění platebních transakcí.
 2. CashTan poskytuje klientovi služby na základě rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jednorázových smluv – příkazů uzavřených mezi CashTan a klientem – a VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před VOP.
 3. Informace o CashTan: název CashTan Financial Services s.r.o., IČ: 055 84 809, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 96380, email: info@cashtan.eu.
 4. CashTan je držitelem povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu dle ZPS, které bylo vydáno Českou národní bankou pod č.j. 2017/029063/CNB/570. CashTan je oprávněn poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c), e), f) ZPS.
 5. Klient prohlašuje, že byl CashTan před poskytnutím služeb seznámen s obsahem Smlouvy, VOP a Dohodou o tarifu, údaji o osobě CashTan, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách CashTan.
 6. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek CashTan, případně prostřednictvím emailové komunikace. Klient prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách CashTan seznámit před každým poskytnutím služby.
 7. Klient a CashTan sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se Smlouvou emailovou korespondenci. Emailová korespondence bude ze strany CashTan odesílána na emailovou adresu poskytnutou klientem. Klient dává CashTan, souhlas k zasílání emailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

II. Vymezení pojmů

Pro účely VOP a Smlouvy se rozumí:

 1. klientem – fyzická nebo právnická osoba, která s CashTan uzavřela Smlouvu, na základě které, jsou jí poskytovány služby.
 2. smlouvou nebo rámcovou smlouvou – Rámcová smlouva jejíž součástí jsou VOP, Dohoda o tarifu a jednotlivé platební transakce.
 3. platební službou nebo službou – platební služba dle § 3 odst. 1 písm. c), e), f), ZPS, které je CashTan oprávněn poskytovat na základě povolení ČNB.
 4. obchodem, spotovým obchodem – pevně sjednaný bezhotovostní obchod s cizí nebo tuzemskou měnou, při kterém dochází k nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně, za kurz aktuální na finančním trhu v okamžiku uzavření obchodu (spotová valuta), přičemž zaplacení peněžních prostředků klientem proběhne okamžitě a vypořádání obchodu CashTan neprodleně po obdržení platby od klienta, nejpozději však do 2. pracovního dne od sjednání obchodu, případně k převodu částky transakce bez konverze měn.
 5. kurzem – hodnota, za kterou CashTan nabízí prodej či nákup cizí měny.
 6. dnem vypořádání obchodu – pracovní den, kdy má dojít k zaplacení peněžních prostředků ve sjednaných měnách mezi CashTan a klientem.
 7. parametry obchodu – měna nákup, případně měna prodej, množství měny při jednom obchodu, případně kurz na finančním trhu, identifikaci CashTan včetně čísla účtu, na který bude provedena úhrada obchodu klientem, identifikace klienta, včetně čísla účtu, na který bude provedena úhrada ze strany CashTan, datum vypořádání platební transakce, platební instrukce, cenu služby, poplatky a případné další parametry transakce.
 8. dokladem o vypořádání obchodu – potvrzení o vypořádání obchodu sjednaného mezi klientem a CashTan.
 9. pracovním dnem – den, ve kterém jsou otevřeny banky na území České republiky, a mezi takovými bankami může být prováděn platební styk.
 10. poruchou trhu – nepředvídatelná událost mající za následek, že CashTan ani klient nebudou schopni získat na příslušném trhu informace o tržním směnném kurzu rozhodném pro daný obchod anebo dojde-li k zastavení či omezení obchodování na příslušném trhu anebo dojde-li k jiné poruše trhu platebního styku.
 11. politicky exponovanou osobou – fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci a osoby s ní spřízněné.
 12. ZPS – zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

III. Uzavření rámcové smlouvy

 1. Rámcová smlouva se uzavírá osobně.
 2. V případě, že bude technicky umožněno uzavírání rámcové smlouvy prostřednictvím internetových stránek CashTan je tato uzavřena okamžikem splnění následujících podmínek:
 3. klient se seznámí se zněním VOP a Dohody o tarifu a toto odsouhlasí na internetových stránkách CashTan,
 4. klient vyplní veškeré údaje požadované v rámcové smlouvě,
 5. CashTan budou doručeny doklady ověřující totožnost klienta.
 6. Korespondenční způsob uzavření rámcové smlouvy je zachován, je-li na emailovou adresu info@cashtan.eu doručen scan podepsané smlouvy ve formátu .pdf a další požadované dokumenty.
 7. Elektronický způsob je zachován, je-li rámcová smlouva podepsána elektronickými prostředky dle platných právních předpisů, tedy buď zaručeným elektronickým podpisem, nebo je rámcová smlouva doručena prostřednictvím emailu, ze kterého lze jednoznačně určit identifikaci jednající osoby (email je např. opatřen jménem a příjmením klienta).
 8. Umožňuje-li to technická vybavenost CashTan, lze při uzavírání rámcové smlouvy osobně nahradit podpis klienta na rámcové smlouvě také elektronickými prostředky (elektronická tužka, biometrické prvky).
 9. V souvislosti s uzavíráním rámcové smlouvy je prováděna identifikace a kontrola klienta dle platných právních předpisů. Klient je povinen CashTan poskytnout potřebnou součinnost a předložit doklady k identifikaci a kontrole.

IV. Uzavírání obchodu prostřednictvím internetového bankovnictví

 1. Uzavírání obchodu probíhá elektronicky prostřednictvím systému.
 2. Postup pro sjednání obchodu:

a) klient se přihlásí do elektronického bankovnictví na stránkách společnosti,

b) vyplní potřebné informace pro zadání obchodu,

c) zadané informace potvrdí.

 1. CashTan není odpovědný za případy, kdy nelze způsob sjednávání obchodu popsaný v tomto ustanovení využít z důvodu, které jsou mimo kontrolu CashTan.
 2. Platební transakce či obchod je považován za uzavřený a závazný pro obě smluvní strany okamžikem elektronického potvrzení podmínek obchodu klientem. Klient je povinen poukázat peněžní prostředky na úhradu svého závazku v české nebo cizí měně na účet určený CashTan okamžitě po potvrzení podmínek o uzavřeném obchodu. Tento účet je rovněž uveden v elektronické konfirmaci platební transakce dostupné v internetové bankovnictví. Klient je dále povinen identifikovat tuto platbu variabilním symbolem, který tvoří evidenční číslo obchodu. Pokud klient nesplní jakoukoli povinnost dle tohoto odstavce, není CashTan povinen dále provést sjednanou platební transakci a je oprávněna po klientovi požadovat škodu vzniklou nesplněním sjednaných podmínek.
 3. Smluvními stranami je ujednáno, že s peněžními prostředky složenými klientem dle této Smlouvy, není CashTan oprávněn nakládat jinak než způsobem vedoucím k realizaci platebních služeb dle Smlouvy.
 4. CashTan klientovi vystaví a neprodleně v internetovém bankovnictví zobrazí potvrzení o vypořádání sjednané platební transakce. Klient má dostupný v internetovém bankovnictví výpis platebních transakcí, kde jsou uvedeny všechny sjednané platební transakce za daný měsíc.
 5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost a splnit své povinnosti bez zbytečného odkladu tak, aby každá platební transakce byla vypořádána řádně a v termínu dohodnutém v konfirmaci platební transakce.
 6. V případě neprovedení platební transakce z jakéhokoli důvodu je CashTan povinen informovat o této skutečnosti klienta
  a vypořádat s klientem již vzniklé závazky z této neuskutečněné platební transakci.
 7. Klient je povinen uhradit své závazky neprodleně. Nedojde-li k uhrazení finančních prostředků CashTan ze strany klienta dle ujednání uvedených v konfirmaci, je CashTan oprávněn požadovat po klientovi úhradu škody vzniklé z uzavřeného obchodu, zejména možný negativní rozdíl směnného kurzu vzniklý od doby sjednání obchodu. Tato pohledávka CashTan je splatná dnem, kdy mělo dojít k uskutečnění sjednané platební transakce a lze ji ze strany CashTan jednostranně započítat oproti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce klienta za CashTan.

V. Lhůty vypořádání, informační povinnost

 1. Obchod bude vypořádán bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených k provedení platební transakce od klienta na samostatný účet CashTan, resp. na platební účet klienta. Nesplnění tohoto závazku klientem zakládá právo CashTan odstoupit od transakce a případně mu vyúčtovat vzniklou škodu. Poté, co klient uhradí svůj závazek z platební transakce vůči CashTan, je CashTan povinen zadat platební příkaz k provedení požadovaného obchodu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby byly provedeny ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž max. lhůta činí D+1, případně třetí následující pracovní den (D+3) pokud je transakce v měně euro a tato zahrnuje směnu měn mezi euro a jinou měnou než CZK nebo je transakce v jiné měně členského státu s výjimkou euro. Tato lhůta může být prodloužena z důvodů na straně klienta, pokud tento nemá na svém platebním účtu dostatečné krytí k provedení zadaného příkazu nebo klient nesdělil CashTan všechny potřebné parametry svého platebního příkazu.
 2. Informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS plní CashTan vůči klientům prostřednictvím internetového bankovnictví. Informace jsou zasílány ve lhůtě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.
 3. Klient je povinen oznámit informaci o zcizení přístupových oprávnění (profilu) umožňující provádění platebních transakcí prostřednictvím CashTan nebo provedení případných neautorizovaných transakcí CashTan neprodleně po takovém zjištění. Informace lze oznámit na emailovou adresu info@cashtan.eu. Klient nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití, a to do momentu, kdy vůči CashTan nahlásí jejich ztrátu, zcizení nebo neautorizované použití třetími osobami. CashTan zablokuje profil, jakmile mu bude klientem nahlášena ztráta, zcizení či podezření na neautorizované použití. Od momentu nahlášení ztráty, zcizení či neautorizovaného použití přístupových oprávnění odpovídá za jejich zneužití CashTan.
 4. Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí: 1) do částky odpovídající 50 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku; 2) v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 165 ZPS. Ustanovení předchozí věty bod 1 se nepoužije, pokud plátce nejednal podvodně a ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl zjistit před provedením neautorizované platební transakce, nebo ztráta, odcizení nebo zneužití platebního prostředku byla způsobena jednáním CashTan. Ustanovení první věty se dále nepoužije, pokud plátce nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co plátce ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku oznámil, nebo CashTan nezajistil, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku, nebo CashTan porušil povinnost požadovat silné ověření uživatele.
 5. Klient je povinen CashTan neprodleně způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku oznámit nesprávně provedené platební transakce.
 6. V případě nesprávného provedení platebního příkazu klienta z viny CashTan, je CashTan povinen uvést stav platebního účtu klienta do stavu před vzniklou chybou.
 7. Ochrana peněžních prostředků svěřených CashTan. Peněžní prostředky, které jsou CashTan svěřeny k provedení platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků CashTan a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou drženy na samostatných bankovních účtech u českých bank. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetkové podstaty poskytovatele platebních služeb malého rozsahu v úpadku. Bylo-li by vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly poskytovateli platebních služeb malého rozsahu svěřeny za účelem provedení platební transakce, klientům.
 8. Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí samostatný účet poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Peněžní prostředky klientů evidované na samostatném účtu CashTan představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. CashTan splnil svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a bankám, kde má vedeny samostatné platební účty, písemně oznámil, že na samostatných účtech jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem poskytne klientům CashTan ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z klientů měl peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý klient CashTan tak v případě úpadku banky, kde je veden samostatný účet poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na samostatném platebním účtu, maximálně však do částky 100.000 EUR.
 9. Opravné zúčtování: CashTan uvede účet neoprávněného příjemce do stavu, ve kterém by byl, kdyby k nesprávnému provedení platby nedošlo. Podnět k provedení opravného zúčtování je možné podat do tří měsíců od vzniku chyby.

CashTan informuje klienta v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku prostřednictvím emailové komunikace nebo zveřejněním informace na Internetových stránkách.

VI. Reklamace a stížnosti

 1. V případě, kdy je klient přesvědčen o tom, že CashTan nesplnila řádně své závazky vyplývající ze Smlouvy, je oprávněn uplatnit u CashTan reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je klient povinen uplatnit dříve, než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis
  a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. druh a číslo obchodu, jednání konkrétního zaměstnance apod.). Reklamaci/stížnost klient doručí CashTan bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla CashTan nebo na emailovou adresu info@cashtan.eu. CashTan na požádání vystaví klientovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.
 2. Reklamace/stížnosti vyřizují vedoucí útvarů CashTan, vůči kterým je reklamace/stížnost směřována. Klient je povinen poskytnout CashTan při vyřizování reklamace potřebnou součinnost. CashTan je povinen vyřídit reklamaci/stížnost klienta do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Pokud CashTan překážka nezávislá na jeho vůli brání odpovědět na stížnost/reklamaci do 15 pracovních dnů, CashTan informuje Klienta o překážce, a vyřídí stížnost/reklamaci nejpozději do 35 pracovních dnů. CashTan je povinen v této lhůtě odeslat klientovi písemné stanovisko o způsobu jejího vyřízení. CashTan vede seznam reklamací/stížností.
 3. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán CashTan, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.
 4. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbirt.cz, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních stran týkajících se platebních služeb.

VII. Informace ke smlouvám o finančních službách uzavíraných na dálku

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, pokud je klientem spotřebitelem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 2. Pokud CashTan s klientem uzavře smlouvu o finančních službách s použitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti zástupce CashTan a klienta, je povinen dodržovat povinnosti dle § 1841 a násl. OZ.
 3. Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání budou použity jen tehdy, jestliže klient jejich použití neodmítl. Za prostředky komunikace na dálku jsou považovány zejména internet (webové stránky), emailové zprávy, datová schránka a listovní poštovní přeprava.
 4. Od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku má klient právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo ode dne, kdy mu byly předány informace podle OZ, nastal-li tento den po uzavření smlouvy. Pokud CashTan poskytl klientovi klamavé sdělení, má klient právo odstoupit od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět mohl.
 5. Klient nemá právo na odstoupení od poskytnutých finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které CashTan nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k investičním nástrojům a devizovým hodnotám. Právo na odstoupení klient nemá dále u smluv, u nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na žádost klienta (pokyn) před výkonem klientova práva na odstoupení.
 6. Klient vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným způsobem na adresu sídla CashTan nebo na adresu, která mu byla v komunikaci s CashTan sdělena; lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li klient od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, může po něm CashTan požadovat zaplacení ceny pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu (poměrná část). CashTan však nebude požadovat zaplacení za poskytnutou službu, pokud zahájil plnění smlouvy uzavřené na dálku před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu klienta nebo pokud klienta neinformoval o ceně podle předchozí věty.
 7. Použití prostředků komunikace na dálku nemá vliv na výši konečné ceny služeb. Před uzavřením smlouvy o finančních službách se nevyžaduje složení zálohy.
 8. Smlouva s CashTan může být ukončena, není-li individuálně s Klientem dohodnuto jinak, těmito způsoby:
  a) dohodou smluvních stran,
  b) výpovědí kterékoliv smluvní strany bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně,
  c) zánikem CashTan,
  d) zánikem nebo smrtí klienta bez právního nástupce,
  e) na základě dlouhodobé neaktivity klienta – pokud klient nebude 3 měsíce využívat svůj účet, je Cashtan oprávněn zmrazit účet klienta a pokud ani po dobu dalších 2 měsíců nedojde k aktivitě klienta je CashTan oprávněn účet zrušit a smlouvu ukončit výpovědí bez výpovědní doby,
  f) v případě, že klient odmítne poskytnout nebo neposkytne náležitou součinnost pro provedení AML kontroly ze strany Cashtan a pokud klient do dvou týdnů po výzvě k předložení podkladů nezareaguje, je Cashtan oprávněn zmrazit účet klienta a pokud klient nezareaguje ani v následujících třech týdnech, je CashTan oprávněn účet zrušit a smlouvu ukončit výpovědí bez výpovědní doby.
 9. Klient má právo kdykoli za trvání smluvního vztahu dostat jakoukoliv vyžádanou část smluvní dokumentace či jiných dokumentů, a to v elektronické nebo listinné podobě. Klient má právo změnit způsob komunikace na dálku, pokud to neodporuje povaze poskytovaných služeb a uzavřené smlouvě.
 10. Smlouvy o finančních službách a případné spory z ní se řídí českým právem. K řešení případných sporů jsou oprávněny české okresní či krajské soudy místně příslušné dle bydliště/sídla žalovaného.

VIII. Obecná a závěrečná ustanovení

 1. CashTan je oprávněn odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména uzavření obchodu, pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo klient CashTan nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.
 2. Klient podpisem rámcové smlouvy prohlašuje a souhlasí, že mu CashTan předala znění rámcové smlouva a VOP s dostatečným předstihem před podpisem rámcové smlouvy, čímž byla splněna povinnost poskytnout klientovi informace dle § 132 a násl. ZPS a další zákonem stanovené předsmluvní informace.
 3. CashTan není povinen přijmout dokument, o jehož pravosti, úplnosti či správnosti má pochybnosti a který CashTan považuje za nezbytný k řádnému provedení požadované služby, a je v takovém případně oprávněna žádat klienta o poskytnutí dalších informací a dokladů, které považuje za potřebné pro prokázání pravosti, úplnosti či správnosti předmětné informace či dokumentu.
 4. CashTan je oprávněn požadovat ověření podpisu klienta na všech smluvních dokumentech nebo dokumentech k obchodům.
 5. CashTan provede jen takové příkazy a žádosti klienta, které jsou úplné, správné, určité, srozumitelné a učiněné v souladu
  s podmínkami stanovenými Smlouvou, VOP a ZPS.
 6. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu CashTan postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za CashTan.
 7. Nevyužití jakéhokoliv práva z této smlouvy nebo obchodu nebo prodlení s využitím takového práva kteroukoliv smluvní stranou nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
 8. CashTan je oprávněn žádat poskytnutí přiměřeného zajištění či do zajištění svých pohledávek za klientem, a to i v průběhu poskytování služby, neposkytnutí takového zajištění či do zajištění, je podstatným porušením smlouvy klientem a CashTan má v takovém případě právo ukončit poskytování kterékoli služby, zejména odstoupit od obchodu, nebo odstoupit od Smlouvy.
 9. Veškerá komunikace mezi CashTan a klientem probíhá v českém nebo po dohodě s CashTan v anglickém jazyce.
 10. CashTan je oprávněn od plateb prováděných na základě smlouvy srazit daně podle platných právních předpisů. Vztahují-li se na klienta smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je klient povinen na takovou skutečnost CashTan upozornit při sjednávání obchodu.
 11. Osoby, které klient zmocnil ve Smlouvě, jsou oprávněny jménem klienta a na jeho účet uzavírat obchody, využívat dalších služeb stanovených smlouvou, a to v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě. Takové osoby jsou oprávněny jednat každá samostatně, není-li stanoveno jinak. Takové osoby nejsou oprávněny měnit, doplňovat či rušit Smlouvu, pokud k tomu nejsou oprávněny na základě zvláštní plné moci udělené klientem.
 12. Pokud klient nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od CashTan bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že klient se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.
 13. Odvolání obchodu nebo platebního příkazu z podnětu klienta musí být CashTan předáno osobně nebo zasláno písemně
  emailem na adresu info@cashtan.eu. Požadavek plátce o případném vrácení částky autorizované platební transakce z podnětu příjemce se řídí § 176 ZPS.
 14. Není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak nebo sjednáno mezi smluvními stranami, lze poskytnutí služby sjednat, nebo službu poskytnout, zejména provést obchod, výlučně v pracovní dny v době od 10:00 do 19:00 hodin času platného na území České republiky.
 15. Klient je oprávněn získat od CashTan na základě písemné (emailové) žádosti obsah Smlouvy a další informace uvedené v ZPS. CashTan po přijetí žádosti odešle na emailovou adresu klienta bez zbytečného odkladu kopii Smlouvy, VOP a Dohody o tarifu, případně další klientem vyžádané informace.
 16. V případě, že nastane porucha trhu, nebo dojde k jiné události počitatelné jako vyšší moc, mající vliv na plnění ze Smlouvy nebo již uzavřeného obchodu, a není tedy možné splnit podmínky obchodu, jsou smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víře buď na ukončení obchodu a vrácení ev. plnění dotčeného poruchou trhu, či událostí počitatelnou jako vyšší moc, anebo se dohodnout na pokračování tohoto obchodu za podmínek možných po odstranění překážek vyšší moci nebo poruchy trhu.
 17. CashTan je oprávněn VOP jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. CashTan v takovém případě klienta upozorní na změnu VOP emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu klienta uvedenou v záhlaví Smlouvy, která bude obsahovat text nových VOP, a současně na internetových stránkách CashTan, a to v předstihu alespoň 2 měsíce před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Pokud klient písemně nesdělí CashTan svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro klienta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud klient odmítne návrh CashTan na změnu Smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.
 18. VOP byly schváleny statutárním orgánem CashTan. Tyto VOP jsou pro stávající klienty platné a účinné od 1. 12. 2023 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP, pro nové klienty jsou účinné ode dne předání.