Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve společnosti CashTan Financial Services s.r.o. ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

 

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat, pokud jste se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro CashTan Financial Services s.r.o. (např. v rámci pracovněprávního vztahu, na základě smlouvy mezi CashTan Financial Services s.r.o. a jejím dodavatelem, nebo při samostatně výdělečné činnosti), dozvěděli o jednání, které splňuje znaky trestného činu, přestupku, pro který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis ČR, příp. EU.

 

Kdo přijímá a zpracovává oznámení?

Osobou pověřenou k přijímání a zpracování oznámení možného protiprávního jednání (dále jen “příslušná osoba”) ve CashTan Financial Services s.r.o.. je .…(jméno příslušné osoby)…..

 

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení o možném protiprávním jednání lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

  1. elektronicky na e-mail: info@cashtan.eu
  2. písemně poštou k rukám příslušné osoby na adresu: Brno – Staré Brno, Nové sady 988/2, PSČ 602 00, Czech Republic

Co oznámení obsahuje?

Oznámení obsahuje

  • jméno, příjmení a datum narození oznamovatele a jeho kontaktní údaje,
  • informace o možném protiprávním jednání, které je oznamováno.

 

Oznámení o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit i anonymně.

 

Oznámení lze také podat k Ministerstvu spravedlnosti, nejedná-li se o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

 

V případě porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, vyjma oznámení o podezřelých obchodech, lze oznámení rovněž podat k Finančně analytickému úřadu, a to prostřednictvím e-mailu reditel@fau.mfcr.cz.